Lichenotheca
(IndExs #405534505)
Abbreviation: Gyelnik, Lichenoth. [Budapest]
Editor(s): Gyelnik, V.
Range: 1-20
Notes: fungi/lichens; superseded by Köfaragó-Gyelnik, Lichenoth. [Budapest]