Yoshimura, Lich. Japon. Exs. 2 [Obi, Nichinan]
I. Yoshimura [26-50]
IndExs #573806643

University of Tennessee Lichen Herbarium
Catalog #: TENN-L-0003227
I. Yoshimura #6905 05 January 1969
Collema complanatum Hue
Japan, Hyogo, Kyushu, Udo, Nichinan

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-L-0087883
I. Yoshimura #6905 05 January 1969
Collema complanatum Hue
Japan, Hyuga, Kyushu, Udo, Nichinan

University of Colorado, Museum of Natural History Herbarium Lichen Collection
Catalog #: COLO-L-0069326
I. Yoshimura #6905 05 January 1969
Collema complanatum Hue
Japan, Hyuga, Udo, Nichinan, Kyushu

Duke University Herbarium Lichen Collection
Catalog #: 292455
c4f15d59-3944-42b6-97ce-577eee144c38
Yoshimura, Isao #6905 05 January 1969
Collema complanatum Hue
Japan, Kyushu, Miyazaki, Udo, Nichinan