Yoshimura, Lich. Japon. Exs. 2 [Obi, Nichinan]
I. Yoshimura [26-50]
IndExs #573806643

University of Tennessee Lichen Herbarium
Catalog #: TENN-L-0003026
I. Yoshimura #6904 05 January 1969
Cladonia macilenta Hoffm.
Japan, Hyogo, Hotokezaka, Nichinan

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-L-0087877
I. Yoshimura #6904 05 January 1969
Cladonia macilenta Hoffm.
Japan, Hyuga, Kyushu, Hotokezaka, Nichinan

University of Colorado, Museum of Natural History Herbarium Lichen Collection
Catalog #: COLO-L-0067399
I. Yoshimura #6904 05 January 1969
Cladonia macilenta Hoffm.
Japan, Miyazaki, Kyushu, Prov. Hyuga, Nichinan, Hotokezaka.