Fungi europaei et extra-europaei, Franz O. Pazschke [3601 - 4500]