Vezda: Lich. Sel. Exs.
Antonin Vezda [1 – 2500]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-024430
A. Vezda s.n. 30 May 1968
Chromatochlamys muscorum (Fr.) H. Mayrh. & Poelt
Bulgaria, Montes Rila. In valle fl. Rilska reka prope Monasterium