Lojka: Lichenoth. Univ.
Hugo Lojka [1 - 248 (?250)]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-203621
von Zwackh s.n.
Thelocarpon prasinellum Nyl.
Germany, Baden-Württemberg, Prope Heidelberg in Germania