Lojka: Lichenoth. Univ.
Hugo Lojka [1 - 248 (?250)]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-203620
C. Hegetschweiler s.n.
Arthonia helvola (Nyl.) Nyl.
Switzerland, Zürich, Helvetia Prope Fraunethal (Zug)