Lojka: Lichenoth. Univ.
Hugo Lojka [1 - 248 (?250)]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-203552
C. Knight s.n.
Placopsis perrugosa (Nyl.) Nyl.
New Zealand, Nova Zelandica