Poelt: Lich. Alp.
Josef Poelt [1 - 160]

Arizona State University Lichen Herbarium
Catalog #: 225050
J. Poelt s.n. 01 September 1957
Physcia detersa (Nyl.) Nyl.
Germany, Bavaria, Starnberg, Oberbayern; Pöcking

Brigham Young University
Catalog #: BRY-L-0013920
J. Poelt #324339 00 September 1957
PHYSCONIA ENTEROXANTHA (Nyl.) Poelt
Germany, Bavaria, Passau District, Pocking: Kr. Starnberg, an einer Strabenulme

University of Wisconsin - Madison
Catalog #: WIS-L-0108783
J. Poelt #s.n. 01 September 1957
Physconia detersa (Nyl.) Poelt
Germany, Bayern (= Bavaria), Starnberg, Oberbayern; Pöcking

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-204994
J. Poelt & L. Poelt s.n. 00 September 1957
Physconia detersa (Nyl.) Poelt
Germany, Bayern, Oberbayern, Pöcking, Kr. Starnberg