Fungi europaei et extra-europaei, Franz O. Pazschke [3601 - 4500] (IndExs #339901089)