John, Lich. Anatol. exs.
John [1 - 200]

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-172461
Volker John #4460 22 March 1982
Arthonia dispersa (Schrader) Nyl.
Turkey, Antalya, Altinkum beach, E of Antalya