John, Lich. Anatol. exs.
John [1 - 200]

Arizona State University Lichen Herbarium
Catalog #: 510148
V. John s.n. 29 July 1990
Ochrolechia szatalaensis Vers.
Turkey, Osmaniye, Amanos Daglari, NE of Dörtyol, 3 km SE of Üçkoz Yaylasi

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-129309
Volker John s.n. 29 July 1990
Ochrolechia szatalaensis Vers.
Turkey, Hatay, Amanos Dagi, NE of Dörtyol, 3 km SE of Uckoz