John, Lich. Anatol. exs.
John [1 - 200]

Arizona State University Lichen Herbarium
Catalog #: 505944
V. John s.n. 29 July 1990
Ochrolechia szatalaensis Vers.
Turkey, Hatay, Amanos Daglari, NE of Dörtyol, NE of Tohtak

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-106603
V. John s.n. 29 July 1990
Ochrolechia szatalaensis Vers.
Turkey, Hatay, Amanos Daglari, NE of Dörtyol, NE of Tohtak

Field Museum of Natural History
Catalog #: C0092929F
cc14fbbb-4bb2-4789-872e-91da17ad7a00
V. John s.n. 29 July 1990
Ochrolechia szatalaensis Verseghy
Turkey, Hatay, Amanos Daglari, NE of Dörtyol, NE of Tohtak