John, Lich. Anatol. exs.
John [1 - 200]

Arizona State University Lichen Herbarium
Catalog #: 505960
V. John s.n. 11 August 1990
Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.
Turkey, Trabzon, Çaykara, Soganli Daglari, SE of Uzungöl

Uppsala University Exsiccati
Catalog #: L-106572
V. John s.n. 11 August 1990
Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr.
Turkey, Trabzon, Soganli Daglari, SE of Uzungöl