Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Fungi
      Ascomycota
        Pezizomycotina
            Dothideomycetes
              Pleosporomycetidae
                    Tubeufiales
                            Tubeufiaceae
                                     Acanthophiobolus
                                             Acanthophiobolus helicosporus
                                     Acanthostigma
                                           [Acanthostigmella]
                                             Acanthostigma perpusillum
                                     Allonecte
                                             Allonecte lagerheimii
                                                   [Broomella lagerheimii]
                                     Byssocallis
                                             Byssocallis phoebes
                                     Chlamydotubeufia
                                             Chlamydotubeufia chlamydospora
                                                   [Helicoma chlamydosporum]
                                     Helicoma
                                     Helicomyces
                                             Helicomyces torquatus
                                     Lichenotubeufia
                                             Lichenotubeufia boomiana
                                             Lichenotubeufia heterodermiae
                                                   [Tubeufia heterodermiae]
                                             Lichenotubeufia tafallae
                                     Malacaria
                                             Malacaria luxurians
                                                   [Paranectria luxurians]
                                     Podonectria
                                             Podonectria coccicola
                                     Puttemansia
                                             Puttemansia lanosa
                                             Puttemansia rickiana
                                             Puttemansia stromaticola
                                     Pygmaeosphaera
                                             Pygmaeosphaera coccocarpiae
                                             Pygmaeosphaera epigraphis
                                             Pygmaeosphaera sipmaniana
                                     Thaxteriella
                                             Thaxteriella helicoma
                                             Thaxteriella pezizula
                                     Titaea
                                           [Monogrammia]
                                             Titaea miconiae
                                                   [Monogrammia miconiae]
                                     Tubeufia
                                             Tubeufia aurantiella
                                             Tubeufia cerea
                                             Tubeufia pachythrix

Problematic Rooting (258117)
                                             Acanthostigmella genuflexa