Central Thesaurus
Taxon Search
Taxon:
Display authors
Match on whole words
Display full tree below family
Display species with subgenera
  Fungi
      Ascomycota
        Pezizomycotina
            Dothideomycetes
              Dothideomycetes_subclass_incertae_sedis
                    Dothideomycetes_order_incertae_sedis
                            Naetrocymbaceae
                                     Bifrontia
                                             Bifrontia compactior
                                             Bifrontia laxa
                                     Jarxia
                                             Jarxia ilicicola
                                             Jarxia thelenula
                                                   [Microthelia thelenula]
                                     Leptorhaphis
                                           [Campylacia]
                                           [Endophis]
                                           [Leptomycorhaphis]
                                           [Leptorhaphiomyces]
                                           [Microtheliomyces]
                                           [Mycoleptorhaphis]
                                             Leptorhaphis acerina
                                             Leptorhaphis aggregata
                                             Leptorhaphis amygdali
                                             Leptorhaphis armorica
                                             Leptorhaphis atomaria
                                                   [Arthopyrenia punctiformis var. atomaria]
                                                   [Didymella atomaria]
                                                   [Lichen atomarius]
                                                   Leptorhaphis atomaria f. atomaria
                                                   Leptorhaphis atomaria f. laricis
                                             Leptorhaphis beckhausiana
                                             Leptorhaphis beloniza
                                             Leptorhaphis buxi
                                             Leptorhaphis candida
                                             Leptorhaphis chlorospila
                                             Leptorhaphis cinchonarum
                                             Leptorhaphis confertior
                                             Leptorhaphis contorta
                                             Leptorhaphis cylindrophora
                                             Leptorhaphis deformis
                                             Leptorhaphis dominicana
                                             Leptorhaphis epidermidis
                                                   [Arthopyrenia oxyspora]
                                                   [Campylacia oxyspora]
                                                   [Leptorhaphis oxyspora]
                                                   [Lichen epidermidis]
                                                   [Pyrenula oxyspora]
                                                   [Sagedia oxyspora]
                                                   [Segestrella oxyspora]
                                                   [Spermatodium oxysporum]
                                                   [Verrucaria albissima]
                                                   [Verrucaria epidermidis f. epidermidis]
                                                   [Verrucaria epidermidis f. maculans]
                                                   [Verrucaria epidermidis subsp. epidermidis]
                                                   [Verrucaria epidermidis var. albissima]
                                                   [Verrucaria epidermidis var. epidermidis]
                                                   [Verrucaria epidermidis var. gemellipara]
                                                   [Verrucaria epidermidis var. gemmelipara]
                                                   [Verrucaria epidermidis var. grisea]
                                                   [Verrucaria epidermidis var. quassiaecola]
                                                   [Verrucaria epidermidis]
                                                   [Verrucaria oxyspora]
                                               Leptorhaphis epidermidis var. epidermidis
                                               Leptorhaphis epidermidis var. faginella
                                             Leptorhaphis gibba
                                             Leptorhaphis haematommatum
                                             Leptorhaphis kentrospora
                                             Leptorhaphis koerberi
                                             Leptorhaphis k├Ârberi
                                             Leptorhaphis laricis
                                             Leptorhaphis longispora
                                             Leptorhaphis longonigra
                                             Leptorhaphis lucida
                                             Leptorhaphis macrocyrtospora
                                             Leptorhaphis maggiana
                                                   [Campylacia maggiana]
                                             Leptorhaphis michaudii
                                             Leptorhaphis novae-guineae
                                             Leptorhaphis oleae
                                             Leptorhaphis olivatra
                                             Leptorhaphis opuntiicola
                                             Leptorhaphis paracapnodes
                                             Leptorhaphis parameca
                                                   Leptorhaphis parameca f. amygdali
                                                   Leptorhaphis parameca f. parameca
                                             Leptorhaphis parmeca
                                             Leptorhaphis patzaltii
                                             Leptorhaphis pinicola
                                             Leptorhaphis pithyophila
                                             Leptorhaphis pityophila
                                             Leptorhaphis psilotera
                                             Leptorhaphis quercus
                                                   Leptorhaphis quercus f. macrospora
                                                   Leptorhaphis quercus f. quercus
                                             Leptorhaphis sphenospora
                                             Leptorhaphis steinii
                                             Leptorhaphis stenobola
                                             Leptorhaphis stenomicra
                                             Leptorhaphis stenospora
                                             Leptorhaphis straminea
                                             Leptorhaphis tremulae
                                                   [Campylacia tremulae]
                                                   Leptorhaphis tremulae f. laricis
                                                   Leptorhaphis tremulae f. tremulae
                                               Leptorhaphis tremulae var. lucida
                                               Leptorhaphis tremulae var. sphenospora
                                               Leptorhaphis tremulae var. tremulae
                                             Leptorhaphis umbripicta
                                             Leptorhaphis wienkampii
                                               Leptorhaphis wienkampii var. aggregata
                                               Leptorhaphis wienkampii var. wienkampii
                                             Leptorhaphis wolbecensis
                                             Leptorhaphis xylographoides
                                     Naetrocymbe
                                           [Santessoniolichen]
                                           [Santessoniomyces]
                                             Naetrocymbe atomarioides
                                                   [Arthopyrenia atomarioides]
                                                   [Arthopyrenia floridana]
                                                   [Arthopyrenia subpunctiformis]
                                             Naetrocymbe atractospora
                                                   [Arthonia atractospora]
                                                   [Arthopyrenia atractospora]
                                             Naetrocymbe capnodioides
                                             Naetrocymbe cedrina
                                                   [Arthopyrenia sanfordensis var. cedrina]
                                             Naetrocymbe depressa
                                             Naetrocymbe depressum
                                             Naetrocymbe diospyri
                                             Naetrocymbe fraxini
                                                   [Arthopyrenia fraxini]
                                             Naetrocymbe fuliginea
                                             Naetrocymbe fumago
                                             Naetrocymbe fuscoviridescens
                                             Naetrocymbe herrei
                                             Naetrocymbe inspersa
                                             Naetrocymbe inspersum
                                             Naetrocymbe kentrospora
                                             Naetrocymbe lafoensiae
                                             Naetrocymbe massalongiana
                                             Naetrocymbe mauritiae
                                             Naetrocymbe megalospora
                                                   [Arthopyrenia megalospora]
                                             Naetrocymbe oleicola
                                             Naetrocymbe perparum
                                             Naetrocymbe punctiformis
                                                   [Arthonia cembrina]
                                                   [Arthopyrenia atomaria]
                                                   [Arthopyrenia cembrina]
                                                   [Arthopyrenia epidermidis f. epidermidis]
                                                   [Arthopyrenia epidermidis f. maculans]
                                                   [Arthopyrenia epidermidis var. atomaria]
                                                   [Arthopyrenia epidermidis var. epidermidis]
                                                   [Arthopyrenia epidermidis]
                                                   [Arthopyrenia laburni]
                                                   [Arthopyrenia padi]
                                                   [Arthopyrenia punctiformis f. punctiformis]
                                                   [Arthopyrenia punctiformis var. punctiformis]
                                                   [Arthopyrenia punctiformis]
                                                   [Arthopyrenia pyrenastrella var. maculans]
                                                   [Arthopyrenia pyrenastrella var. pyrenastrella]
                                                   [Arthopyrenia pyrenastrella]
                                                   [Didymella punctiformis f. acerina]
                                                   [Didymella punctiformis f. deminutula]
                                                   [Didymella punctiformis f. punctiformis]
                                                   [Didymella punctiformis f. subnigricans]
                                                   [Didymella punctiformis var. contraria]
                                                   [Didymella punctiformis var. punctiformis]
                                                   [Didymella punctiformis]
                                                   [Didymella pyrenastrella var. maculans]
                                                   [Didymella pyrenastrella var. punctuosa]
                                                   [Didymella pyrenastrella var. pyrenastrella]
                                                   [Didymella pyrenastrella]
                                                   [Jattaeolichen pyrenastrellum]
                                                   [Lecideopsis cembrina]
                                                   [Leiophloea punctiformis]
                                                   [Leptorhaphis pyrenastrella]
                                                   [Lichen punctiformis]
                                                   [Mycarthopyrenia pyrenastrella]
                                                   [Pyrenula epidermidis]
                                                   [Pyrenula punctiformis f. acerina]
                                                   [Pyrenula punctiformis f. pinicola]
                                                   [Pyrenula punctiformis f. punctiformis]
                                                   [Pyrenula punctiformis var. punctiformis]
                                                   [Pyrenula punctiformis var. vera]
                                                   [Pyrenula punctiformis]
                                                   [Spermatodium epidermidis]
                                                   [Verrucaria epidermidis subsp. pyrenastrella]
                                                   [Verrucaria epidermidis var. pyrenastrella]
                                                   [Verrucaria laburni]
                                                   [Verrucaria punctiformis var. deminutula]
                                                   [Verrucaria punctiformis var. punctiformis]
                                                   [Verrucaria punctiformis var. straminea]
                                                   [Verrucaria punctiformis]
                                                   [Verrucaria pyrenastrella]
                                             Naetrocymbe quassiaecola
                                             Naetrocymbe quassiicola
                                             Naetrocymbe quitensis
                                             Naetrocymbe rhyponta
                                                   [Arthopyrenia rhyponta f. rhyponta]
                                                   [Arthopyrenia rhyponta]
                                                   [Leiophloea rhyponta]
                                                   [Metasphaeria rhyponta]
                                                   [Pharcidia rhyponta]
                                                   [Pyrenula rhyponta]
                                                   [Verrucaria rhyponta var. rhyponta]
                                                   [Verrucaria rhyponta var. rhypontella]
                                                   [Verrucaria rhyponta]
                                             Naetrocymbe robusta
                                             Naetrocymbe robustum
                                             Naetrocymbe saxicola
                                             Naetrocymbe scoriadea
                                             Naetrocymbe stevensonii
                                     Spermatodium
                                             Spermatodium aggregatum
                                             Spermatodium amazonicum
                                             Spermatodium amylaceum
                                             Spermatodium arenarium
                                             Spermatodium babingtonii
                                             Spermatodium borreri
                                             Spermatodium callopisma
                                             Spermatodium cataractarum
                                             Spermatodium cerinum
                                             Spermatodium chioneum
                                             Spermatodium chloromelaenum
                                             Spermatodium cinereorufescens
                                             Spermatodium cinerescens
                                             Spermatodium cinereum
                                             Spermatodium cinnamomeum
                                             Spermatodium complanatum
                                             Spermatodium decoloratum
                                             Spermatodium depressum
                                             Spermatodium epappilatum
                                             Spermatodium erumpens
                                             Spermatodium flavofuscum
                                             Spermatodium fontigenum
                                             Spermatodium fumago
                                             Spermatodium glabrum
                                             Spermatodium glaucum
                                             Spermatodium griseum
                                             Spermatodium heppii
                                             Spermatodium hibernicum
                                             Spermatodium hyalosporum
                                             Spermatodium juglandis
                                             Spermatodium koerberi
                                             Spermatodium lacteum
                                             Spermatodium larianum
                                             Spermatodium laureolaceum
                                             Spermatodium limitatum
                                             Spermatodium lucens
                                             Spermatodium maculare
                                             Spermatodium maggianum
                                             Spermatodium malitiosum
                                             Spermatodium massalongianum
                                             Spermatodium minus
                                             Spermatodium molinii
                                             Spermatodium montinii
                                             Spermatodium netrosporum
                                             Spermatodium olerianum
                                             Spermatodium paramecum
                                             Spermatodium parolinii
                                             Spermatodium pudibundum
                                             Spermatodium quercus
                                             Spermatodium riparium
                                             Spermatodium sprucei
                                             Spermatodium subcinereum
                                             Spermatodium subvelatum
                                             Spermatodium taylori
                                             Spermatodium taylorii
                                             Spermatodium thuretii
                                             Spermatodium tremulae
                                             Spermatodium triseptatum
                                             Spermatodium velutinum
                                             Spermatodium viridescens
                                             Spermatodium volvaria
                                             Spermatodium xylinum
                                             Spermatodium xyloides
                                             Spermatodium ziziphi
                                             Spermatodium zizyphi
                                             Spermatodium zyziphi
                                     Sporoschizon
                                             Sporoschizon petrakianum
                                     Tomasellia
                                           [Athrismidium]
                                           [Beckhausia]
                                           [Chlorodothis]
                                           [Nothostroma]
                                           [Sciodothis]
                                           [Syngenosorus]
                                           [Tomaselliomyces]
                                             Mycoporellum difforme
                                                   [Dermatina difformis]
                                             Tomasellia acervulans
                                             Tomasellia acumulata
                                             Tomasellia africana
                                             Tomasellia agminella
                                             Tomasellia americana
                                             Tomasellia angulosa
                                             Tomasellia aphanes
                                             Tomasellia arthonioides
                                               Tomasellia arthonioides var. arthonioides
                                               Tomasellia arthonioides var. pinastri
                                             Tomasellia bituminea
                                             Tomasellia blastodesmioides
                                             Tomasellia brasiliense
                                             Tomasellia brasiliensis
                                             Tomasellia brasiliensium
                                             Tomasellia brouardii
                                             Tomasellia cinchonarum
                                             Tomasellia cubana
                                             Tomasellia difforme
                                             Tomasellia diffusa
                                                   [Melanotheca diffusa]
                                                   [Melanothecopsis diffusa]
                                             Tomasellia dispersa
                                             Tomasellia dispora
                                             Tomasellia euphorbiae
                                             Tomasellia exumana
                                             Tomasellia gelatinosa
                                                   [Arthonia gelatinosa]
                                                   [Athrismidium gelatinosum]
                                                   [Beckhausia nitida]
                                                   [Melanotheca gelatinosa]
                                                   [Segestrella gelatinosa]
                                             Tomasellia glomerulosa
                                             Tomasellia himalayensis
                                             Tomasellia leightonii
                                             Tomasellia macrospora
                                             Tomasellia macularis
                                                   [Cyrtidula macularis]
                                             Tomasellia nigrescens
                                             Tomasellia opegraphella
                                             Tomasellia paraguayana
                                             Tomasellia pinastri
                                             Tomasellia simplicella
                                             Tomasellia zollingeri

Problematic Rooting (138991)
                                             Campylacia amygdali
                                             Campylacia atomaria
                                             Campylacia epidermidis
                                             Campylacia psilotera
                                               Campylacia psilotera var. psilotera
                                               Campylacia psilotera var. vermifera
                                             Campylacia quercus
                                                   Campylacia quercus f. macrospora
                                                   Campylacia quercus f. quercus
                                             Campylacia sphenospora

Problematic Rooting (140955)
                                             Chlorodothis lahmii

Problematic Rooting (159720)
                                             Leptomycorhaphis oxysporae

Problematic Rooting (159722)
                                             Leptorhaphiomyces maggianae

Problematic Rooting (162562)
                                             Microtheliomyces atomariae

Problematic Rooting (162824)
                                             Mycoleptorhaphis tremulae

Problematic Rooting (180376)
                                             Santessoniolichen parolinii
                                             Santessoniolichen punctiforme

Problematic Rooting (180377)
                                             Santessoniomyces punctiformis

Problematic Rooting (186094)
                                             Syngenosorus arthoniellus
                                             Syngenosorus cubanus
                                             Syngenosorus eschweileri

Problematic Rooting (187560)
                                             Tomaselliomyces arthonioidis